BIKE PARK DONOVALY

BikePark Bike Park Donovaly

Dka: 2 100 m
Prevenie: 420 m
tart: 1 340 m.n.m
Cie: 920 m.n.m

Charakter:

 • vod DH singletrack (ala Fort William) /upraven lny povrch/  
 • 1.lesn pas s mnostvom koreov, traverz, dva skoky, stepup /prrodn lesn povrch/  
 • megaklopenka + double /prrodn lny povrch/  
 • 2.lesn pas s mnostvom kameov, najstrmia pas trate, rockgarden (ala Maribor), megagap /prrodn lesn povrch/  
 • kanl /kamenist povrch/  
 • 3. lesn pas /prrodn lesn povrch/  
 • bigair (table+gap) /upraven lny povrch/  
 • zjazdovka - singletrack, roadgap /prrodn lny povrch/  
 • zveren pas DH singletrack, drop /upraven lny povrch/
Cennk vvoznho s bicyklom lanovkou TELEMIX Nov hoa:
1 jazda 5,00
10 jzd 40,00 (monos vyui v priebehu celej letnej sezny a do 1.11.2018)
1 de 25,00
1 de pre driteov kariet EURO<26, GO<26, ISIC a ITIC 15,00
Zavu si mu uplatni vetci dritelia vyie uvedench kariet na vvoz lanovkou s bicyklom s cieom vyuitia bike parku z Novej hole.

Celodenn a 10 jazdov lstky s vydvan na ipovej karte. Karta je zlohovan 2 , ktor bud po odovzdan vyjazdenho lstka vrten v kase alebo v automate na ipov karty. Zjazdov tra je k dispozcii denne.

mapa

Prevdzkov poriadok:

1.VJAZD NA TRA A ROZJAZD PO ZASTAVEN
Pred vstupom na zjazd je cyklista povinn dkladne sa oboznmi so svojou vybratou traou a prekkami vizulne, aby posdil svoje schopnosti zvldnu jazdu po trati na bicykli. Cyklista, ktor voiel na cyklistick tra, zastavil a po zastaven chce pokraova v jazde, je povinn sa presvedi, i neohrozuje seba alebo inho cyklistu.

2.VOBA SMERU JAZDY V BIKE PARKU.
Cyklistick zjazd do dolnho arelu lanovky je jednosmern - tart-cie, cyklista mus dodriava smer jazdy uren smerovanm vybratej trate.

3.BEZPENOS CYKLISTICKEJ VSTROJE.
Cyklista me pouva cyklistick vstroj len v stave, v ktorom vrobca zabezpeuje bezpenos pri pouvan vrobku. Je nevyhnutn pouva prilbu, rukavice, chrnie na lakte, kolen, chrbticu, hrudn k.

4. OVLDANIE RCHLOSTI A SPSOB JAZDY
Cyklista ako astnk zjazdu v cyklistickom parku mus ma prehad pred sebou. Rchlos mus prispsobi svojim schopnostiam a monostiam, stavu povrchu trate, jednotlivch prekok a prpadnch nebezpench sekov hlavne kriovania s turistickmi chodnkmi a cestami pre motorov vozidl.

5. OHADUPLNOS K INM OSOBM V BIKE PARKU
Kad na cyklistickej trati je povinn sprva sa tak, aby neohrozil zdravie a ivot alebo nespsobil kodu sebe a inmu. Cyklista, ktor jazd za alm cyklistom nesmie ohrozi pred nm jazdiaceho cyklistu, mus dba na dostaton odstup, aby cyklistovi pred nm ponechal von priestor na jazdu. Rozostup medzi cyklistami poas zjazdu mus by minimlne 50 m.

6. PREDBIEHANIE
Na cyklistickej trati je zkaz predbiehania a cyklista je povinn dodriava smer jazdy.

7. DODRIAVANIE OZNAENIA
Cyklista sa mus pohybova hlavne po vyjazdench tratiach a cestch a vyhba sa sekom, ktor nie s uren pre jazdu bicyklom.

8. POSKYTNUTIE POMOCI
Pri raze v areli je cyklista povinn poskytn pomoc a oznmi raz oprvnenej osobe. Oprvnenou osobou je obsluha lanovej drhy. Ohlasovacie miesto je marketingov oddelenie v dolnej stanici kabnkovej lanovky.

9. UPOZORNENIE
Nvtevnk, ktor je prepraven lanovou drhou na vrcholov stanicu a pohybuje sa na bicykli zjazdom do dolnho arelu lanovej drhy jazd v areli na vlastn zodpovednos. Osobm mladm ako 18 rokov je zjazd do dolnho arelu na bicykli zakzan. Osoby mladie ako 18 rokov mu vstpi do priestoru zjazu len s psomnm shlasom rodia alebo zkonnho zstupcu. Osoby mladie ako 15 rokov mu vstpi do arelu zjazdu len v sprievode rodia. Jazda po zjazdovkch je mimo prevdzkovch hodn.

10.V BIKE PARKU JE ZAKZAN

 • Zkaz vykonvania akejkovek innosti okrem jazdenia na bicykli.
 • Zkaz demonte, modifikovania, pokodzovania znaenia trate, prekok a informanch tab.
 • Zkaz vstupu deom bez dohadu zodpovednej osoby.
 • Zkaz jazdenia na bicykli pod vplyvom alkoholickch npojov a omamnch ltok a pouvania sklenench ndob.
 • Zkaz faji.
 • Zkaz vstupu s otvorenm ohom.
 • Zkaz tlaenia bicykla proti smeru jazdy.
 • Zkaz vstupu chodcov.
Zakpenm vstupenky a vstupom do arelu cyklistickho parku sa nvtevnk zavzuje dodriava Pravidl sprvania sa v cyklistickom parku a berie na vedomie, e jazd na vlastn zodpovednos a riziko. Prevdzkovate nepreber zodpovednos za vzniknut kodu na veciach a zdrav nvtevnkov parku.

 Infolinka: 048 / 419 9900, info@parksnow.sk
© Copyright PARK SNOW Donovaly. Všetky práva rezervované