• PARK SNOW CARD

Ochrana osobných údajov -
Vyhotovenie karty

Držiteľ karty - PARK SNOW Card, resp. žiadateľ o jej vydanie, udeľuje týmto súhlas s Nariadením EÚ č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, výslovne, slobodne a vážne subjektom - ubytovacie zariadenie, infocentrum, akceptačné miesto a distribučné miesto – v súlade týchto podmienok so spracovaním svojich osobných údajov, a to na účel poskytnutia zliav, ktoré vyplývajú z držby predmetnej karty. Rozsah osobných údajov, ktoré držiteľ karty ako dotknutá osoba týmto poskytuje je: (i) titul, meno a priezvisko, (ii) dátum narodenia, (iii) adresa trvalého bydliska, (iv) pohlavie.Údaje budú použité vo vlastnom informačnom systéme Feratel – Gäste Card prevádzkovateľa za účelom poskytnutia požadovaných služieb a nutnej archivácie. Žiadateľ o vydanie karty sa zaväzuje za účelom prevzatia predmetnej karty podpísať preberací protokol. Držiteľ karty, resp. žiadateľ o jej vydanie berie na vedomie, že spracúvané osobné údaje môžu byť za účelom vystavenia, resp. použitia zľavovej/ zákazníckej karty poskytnuté tretím osobám – akceptačným miestam, ubytovacím zariadeniam, resp. respektíve prevádzkovateľom iných súvisiacich služieb, administrátorovi informačného systému, s čím žiadateľ/držiteľ karty bez výhrad súhlasí. Držiteľ karty, resp. žiadateľ o jej vydanie berie na vedomie a udeľuje správcovi systému súhlas na spracovanie aj ďalších osobných údajov, ktoré poskytne držiteľ karty v súvislosti s vystavením, resp. použitím zľavovej/zákazníckej karty. Tento súhlas držiteľ karty ako dotknutá osoba udeľuje dobrovoľne, na dobu platnosti jednej sezóny (letná, zimná), za účelom spracovania koncových štatistík informačného systému. Držiteľ karty, resp. žiadateľ o jej vydanie môže ako dotknutá osoba kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie môže byť urobené tým istým spôsobom ako bol tento súhlas udelený, a teda v písomnej forme, musí byť podpísané, datované, musí v ňom byť presne identifikovaná osoba, ktorá súhlas odvoláva, kedy súhlas udelila a musí byť doručené adresu sídla spoločnosti INFO DONOVALY, s.r.o., Nám. sv. Antona Paduánskeho 136, 976 39 Donovaly alebo zaslaním na e-mailovú adresu: info@infodonovaly.sk. Držiteľ karty, resp. žiadateľ o jej vydanie sa zaväzuje informovať prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť INFO DONOVALY, s.r.o. o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Držiteľ karty zároveň výslovne vyhlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú úplné, správne a pravdivé. Dotknutá osoba má právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Všetky ostatné práva dotknutých osôb v zmysle Nariadenia EÚ sú uvedené v časti VOP - Ochrana osobných údajov, resp. zverejnené na webovej stránke www.parksnowcard.sk (v časti – ochrana osobných údajov a obchodné podmienky).