• Požičovňa e-kolobežiek

kolobezky
kolobezky

Spoznávajte Donovaly rýchlo, ekologicky a pohodlne zo sedadla modernej e-kolobežky a zažite pri tom veľa zábavy na dvoch kolesách.

HUGO Bike je luxusná elektrokolobežka, ktorá sa vyrába u našich susedov v Českej republike. Pevná a stabilná konštrukcia zaručuje nenáročné ovládanie a komfort aj pri dlhších cestách. Viac informácií o tomto produkte nájdete na stránke výrobcu www.hugobike.cz

Na kolobežku sa v doprave prihliada rovnako ako na bicykel. Voľnosť pohybu môžete využívať teda kdekoľvek, tak v mestách, ako aj u nás počas pobytu na Donovaloch.

Neváhajte a vyskúšajte ju aj vy!
Požičať si ju môžete priamo v pokladni na parkovisku pri údolnej stanici lanovky na Novú hoľu.

Cenník*
30 minút 12 €
Každých ďalších 30 minút 5 €

* Pri každom vypožičaní je potrebné zložiť 30€ zálohu za kolobežku!

mapa_kolobezkyPrevádzkový poriadok:

Nájomca je pred uzavretím zmluvy o nájme povinný sa oboznámiť s týmto prevádzkovým poriadkom prenajímateľa a v plnom rozsahu ho rešpektovať a dodržiavať. Nájomca podpisom nájomnej zmluvy potvrdzuje, že bol s týmto prevádzkovým poriadkom oboznámený a že práva a povinnosti v ňom špecifikované berie na vedomie a zaväzuje sa ich dodržiavať. Porušenie tohto prevádzkového poriadku nájomcom je považované za závažné porušenie nájomnej zmluvy, ktoré vedie k jej ukončeniu a k povinnosti na náhradu škody nájomcom, ak prenajímateľovi škoda vznikla.

Používanie kolobežky:

 1. Nájomcom kolobežky môže byť len osoba staršia ako 18 rokov s minimálnou výškou 150 cm a maximálnou hmotnosťou 120 kg.
 2. Prenájom kolobežky je možný len po predložení jedného z týchto dokladov:
  a) platný občiansky preukaz
  b) platný vodičský preukaz
  c) platný cestovný pas
 3. Kolobežka je určená len pre jednu osobu. Výkon motora kolobežky nepresahuje 1kW, max. rýchlosť nesmie prevýšiť 25 km/h.
 4. Nájomca je povinný kolobežku prevziať v prevádzke prenajímateľa pri údolnej stanici lanovky TELEMIX Nová hoľa a na tomto mieste ju aj po skončení nájmu odovzdať prenajímateľovi..
 5. Nájomca je povinný si kolobežku pred prevzatím dôkladne skontrolovať, či na nej nie sú badateľné akékoľvek vady a tieto bezodkladne oznámiť prenajímateľovi.. Na neskoršiu reklamáciu vád prenajímateľ nebude prihliadať. Pokiaľ však nájomca zistí závady či nedostatky počas doby užívania kolobežky, ktoré nebolo možné zistiť pred prevzatím kolobežky, je povinný ich bezodkladne nahlásiť prenajímateľovi.
 6. Nájomca berie na vedomie, že na kolobežke jazdí na vlastné nebezpečenstvo, vlastnú zodpovednosť a riziko. Nájomca je povinný počas užívania používať bezpečnostnú prilbu. Odporúča sa aj použitie chráničov kolien a lakťov, chrániča chrbtice, vystužených rukavíc a pevnej obuvi.
 7. Kolobežku nesmie viesť osoba so zníženou schopnosťou udržať rovnováhu, so zhoršeným zrakom alebo iným zdravotným alebo pohybovým obmedzením..
 8. Nájomca berie na vedomie, že kolobežka je určená na použitie ako športová potreba, nie ako plnohodnotný dopravný prostriedok.
 9. Pred používaním a počas používania kolobežky je zakázané požívať alkoholické nápoje, omamné látky a fajčiť.

Prevádzka na komunikáciách:

 1. Prevádzka kolobežiek na pozemných komunikáciách sa riadi ustanoveniami Zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov Pri jej používaní je nutné dbať na pravidlá cestnej premávky tak, ako pri jazde na bicykli. Kolobežkou možno jazdiť pri pravom okraji vozovky alebo po cyklistických chodníkoch. Po chodníku je možné ju iba viesť. Maximálne prejdená vzdialenosť garantovaná výrobcom je 60 km. Prejdená vzdialenosť závisí na jazdných vlastnostiach, štýle jazdy, hmotnosti nájomcu a spôsobe zachádzania s kolobežkou.
 2. Kolobežka je určená predovšetkým na jazdu po asfaltových komunikáciách a po spevnených lesných a poľných cestách. Kolobežka nie je vzhľadom ku svojej konštrukcii určená na jazdu vo voľnom teréne.
 3. V prípade, že kolobežka nie je vybavená predným svetlom bielej farby a zadným svetlom červenej farby, nie je za daného stavu vybavenia spôsobilá k cestnej premávke za zníženej viditeľnosti. Ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená, môže byť predné svetlo nahradené svetlom bielej farby s prerušovaným svetlom. Zadné červené svetlo môže byť nahradené svetlom s prerušovaným svetlom červenej farby.

Zodpovednosť:

 1. Nebezpečenstvo škody na predmete nájmu prechádza na nájomcu prevzatím predmetu nájmu. Nájomca je povinný konať tak, aby na predmete nájmu nevznikla škoda jeho činnosťou alebo nedbanlivosťou.
 2. Nájomca je povinný sa o predmet nájmu riadne starať, nenechať ho bez dozoru alebo neuzamknutý. Nájomca nie je oprávnený uskutočňovať akékoľvek úpravy na predmete nájmu.
 3. Nájomca nesmie zasahovať do konštrukcie kolobežky, vykonávať opravy a technické zmeny. V prípade zistenia akýchkoľvek zásahov do kolobežky je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi všetky náklady súvisiace s opravou predmetu nájmu do pôvodného stavu.
 4. Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené predmetom nájmu na jeho vlastnom majetku ani na iných predmetoch hnuteľných ako aj nehnuteľných, či škode vzniknutej iným osobám po celú dobu trvania nájmu, ani za zdravie nájomcu po celú dobu trvania nájmu. Prenajímateľ rovnako nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nájomcom v prípadoch, kedy bude zistené porušenie tohto prevádzkového poriadku, nedodržanie pravidiel prevádzky na pozemných komunikáciách. Nájomca je povinný dodržiavať dopravné predpisy a je zodpovedný za všetky dopravné priestupky, ktorých sa dopustí. V prípade porušenia pravidiel cestnej premávky sa nájomca zaväzuje uhradiť prípadnú finančnú pokutu, ako aj ďalšie možné sankcie zo strany Dopravného inšpektorátu Policajného zboru.
 5. Zodpovednosť za škody spôsobené podcenením fyzických schopností a technickej zdatnosti pri ovládaní kolobežky nesie nájomca.
 6. Nájomca si prenajíma kolobežku pre vlastné užívanie a nesmie poskytnúť predmet nájmu do užívania tretej osobe. Ak nájomca prenechá kolobežku do užívania tretej osobe (vrátane prípadu prenájmu viacerých kolobežiek), preberá vo vzťahu ku prenajímateľovi zodpovednosť v celom rozsahu,
  (i) za to, že tretie osoby, ktorým predmet nájmu prenechal do užívania, spĺňajú všetky požiadavky kladené na nájomcu nájomnou zmluvou a prevádzkovým poriadkom,
  (ii) za to, že tretie osoby, ktorým predmet nájmu prenechal do užívania, dodržia a splnia všetky povinnosti kladené nájomcovi nájomnou zmluvou a prevádzkovým poriadkom,
  (iii) za akékoľvek vady a škody vzniknuté prenajímateľovi spôsobené týmito tretími osobami pri alebo v súvislosti s užívaním predmetu nájmu.
 7. Nájomca preberá zodpovednosť v celom rozsahu za všetky kolobežky uvedené v ním podpísanej nájomnej zmluve, takisto aj za tretie osoby vrátane rodinných príslušníkov, ktorí kolobežku používajú.
 8. Ak si nájomca požičia viac kolobežiek, preberá týmto nájomca zodpovednosť za všetky kolobežky a rovnako aj za tretie osoby, ktoré kolobežky uvedené v ním podpísanej zmluve využívajú.
 9. Pri defekte či rozbití kolobežky sa musí nájomca s kolobežkou dopraviť na miesto prenajatia sám, prenajímateľ nemá povinnosť dopraviť v takomto prípade na miesto prenajatia kolobežku spolu s nájomcom.
 10. V prípade straty, nehody alebo iného poškodenia kolobežky je nájomca povinný neopustiť kolobežku, ihneď telefonicky kontaktovať prenajímateľa a spolupracovať v potrebnom rozsahu s políciou, poisťovňou a inými dotknutými osobami.
 11. Pri úmysle vzdialenia sa od kolobežky je nájomca povinný zastaviť na bezpečnom mieste, z ktorého nebude obmedzovať ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách a zabezpečiť kolobežku proti ukradnutiu prostredníctvom bezpečnostného zámku.
 12. V prípade poškodenia alebo odcudzenia predmetu nájmu je nájomca povinný túto udalosť bezodkladne hlásiť prenajímateľovi na telefónnom čísle 048/4199 881 a zároveň v prípade odcudzenia predmetu nájmu polícii Slovenskej republiky.
 13. Pri nedodržaní termínu vrátenia kolobežky je nájomca povinný doplatiť zvyšné nájomné v zmysle cenníka prenajímateľa resp. toto je prenajímateľ oprávnený započítať so zálohou nájomcu poskytnutou prenajímateľovi pri uzavretí nájomnej zmluvy.
 14. Pri predčasnom vrátení kolobežky nevzniká nájomcovi nárok na vrátenie časti nájomného.
 15. Pri strate kolobežky alebo nejakej jej časti, či doplnku resp. jej poškodení vo väčšom rozsahu alebo jej nevrátení je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi škodu vo výške rovnajúcej sa kúpnej cene kolobežky. Prenajímateľ má právo vzniknutú škodu započítať so zálohou nájomcu poskytnutou prenajímateľovi pri uzavretí nájomnej zmluvy.