VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky akciovej spoločnosti GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. so sídlom Prešovská 39, 821 02 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, Vložka č. 1981/B, telefónne číslo 048/4199 881, e-mail: info@parksnow.sk. (ďalej len „prevádzkovateľ“) pre internetový obchod „Online nákup skipasov“ umiestnený na webovej adrese www.parksnow.sk (ďalej len „obchodné podmienky“) sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatvorených v súlade s týmito obchodnými podmienkami, ktorých predmetom je kúpa a predaj online skipasov ponúkaných prevádzkovateľom.

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s uzatváraním kúpnych zmlúv prostredníctvom internetového obchodu „online nákup skipasov“ (ďalej len „internetový obchod“), ktorý prevádzkovateľ prevádzkuje na internetovej stránke www.parksnow.sk (ďalej len „internetová stránka“).

1.2. Zákazník môže v internetovom obchode zakúpiť onliny skipasy prostredníctvom internetovej stránky prevádzkovateľa, kúpnu cenu online skipasu hradí prostredníctvom platobnej karty.

1.3. Zakúpením skipasu online sa zákazník zaväzuje rešpektovať a dodržiavať tieto obchodné podmienky, ako aj platný a účinný prevádzkový poriadok lyžiarskeho strediska PARK SNOW Donovaly vydaný prevádzkovateľom, ktorého znenie je dostupné v kancelárii správystrediska PARK SNOW Donovaly a rovnako aj na internetovej stránke www.parksnow.sk. Predaj skipasov online sa realizuje v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov, najmä zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaníslužieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

1.4. Na základe kúpy skipasu online je zákazník oprávnený počas doby platnosti skipasu využívať dopravné zariadenia prevádzkované prevádzkovateľom v lyžiarskom stredisku PARKSNOW Donovaly počas ich prevádzky.

2. NÁKUP SKIPASOV ONLINE

2.1. Nakupovať skipasy online prostredníctvom internetového obchodu môžu v súlades týmito obchodným podmienkami všetky fyzické a právnické osoby za podmienok stanovených ďalej.

2.2. V internetovom obchode je možné nakupovať nasledujúce druhy online skipasov:

 • 3,4 a 7-hodinové skipasy,
 • viacdenné skipasy,
 • sezónne skipasy,
 • skipasy na večerné lyžovanie.

Všetky druhy skipasov je možné zakúpiť v tarifách pre dospelých, juniorov a deti. Rozdelenie do taríf podľa veku je uvedené v pokynoch pri cenníku na webovej stránke www.parksnow.sk.

2.3. Nákup zľavnených študentských skipasov je podmienený platným medzinárodným študentským preukazom ISIC, ktorý môže byť v jeden deň uplatnený ku kúpe len jedného skipasu. Nákup skipasov so zľavou ITIC alebo EURO26 je podmienený platnými kartami ITIC alebo EURO26, ktoré môžu byť v jeden deň použité na nákup len jedného skipasu. Nákup detských skipasov je podmienený vekom dieťaťa v deň začiatku čerpania skipasu. Dieťaťom sa rozumie osoba medzi 6. až 12. rokom vrátane, pri viacdenných skipasoch 8. až 12. rokom. Nákup skipasu s poukážkou (voucherom) je podmienený platným aktivačným kódom PARKSNOW Donovaly. Jeden kód môže byť uplatnený na nákup len jedného skipasu. Aktivačné kódy s obmedzenou dobou platnosti len na pracovné dni nemôžu byť uplatnené cez víkendy a sviatky. Nákup zľavneného 7-hodinového skipasu pre dospelú osobu je podmienený registráciou na webovej stránke www.parksnow.sk. Registrovaný užívateľ má možnosť nákupu jedného zľavneného denného skipasu bez čipovej karty a následne má možnosť nákupu jedného zľavneného denného skipasu denne na vybranú čipovú kartu.

2.4. Nákup skipasov cez internetový obchod realizuje zákazník po vyplnení povinných položiek vo formulári internetového obchodu. Jedná sa predovšetkým o 1) výber druhu skipasu 2) zvolenú formu nákupu 3) zadanie kontaktných údajov 4) vyplnenie začiatku čerpania skipasu 5) zaškrtnutie súhlasu s týmito obchodnými podmienkami, platným prevádzkovým predpisom prevádzkovateľa a súhlasom so spracovaním osobných údajov a 6)záväzné potvrdenie objednávky. Záväzné potvrdenie objednávky je považované zároveň zauzatvorenie kúpnej zmluvy. Následne sa zákazníkovi zobrazí celková kúpna cena, ktorú je povinný uhradiť prostredníctvom platobnej karty. Uvedená kúpna cena je cenou konečnou, t.j. vrátane všetkých poplatkov. Uzatvorením kúpnej zmluvy zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

2.5. K dispozícii sú dve formy nákupu:

 • Bez registrácie, kedy nie je zákazníkovi vytvorený účet na webovej stránke www.parksnow.sk. Zákazník nemá možnosť nakupovať skipasy za zvýhodnených podmienok. Ďalej nemá možnosť zmeny začiatku čerpania skipasu. Neregistrovaní užívateľa majú možnosť stornovať skipas cez odkaz na formulári v bode 4 týchto podmienok,
 • S registráciou, kedy sa zákazníkovi po zadaní hesla vytvorí účet na stránke www.parksnow.sk Zákazník má možnosť nakupovať skipasy za zvýhodnených podmienok. Ďalej registrovaný zákazník môže raz zmeniť dátum začiatku čerpania skipasu podľa bodu

2.10. týchto obchodných podmienok. Storno môže registrovaný zákazník uskutočniť po prihlásení do svojho účtu priamo v užívateľskom prostredí na webovej stránke www.parksnow.sk v detailoch jednotlivých objednávok.

2.6. Nákup online skipasov je podmienený vlastníctvom nosiča skipasu – čipovej karty spoločnosti SKIDATA (ďalej len „čipová karta“). Pri nákupe skipasu v internetovom obchodes ľubovoľnou čipovou kartou SKIDATA zadá zákazník číslo čipovej karty, ktoré je obvykle uvedené na jej zadnej strane, do formulára internetového obchodu.

2.7. Na internetovej stránke prevádzkovateľa na adrese www.parksnow.sk v sekcii „Kúpiťskipas“ je k dispozícii podrobný popis a obrazový návod, ako transakciu zrealizovať a akým spôsobom postupovať. Zákazník je povinný sa pri využívaní tejto služby riadiť pokynmi uvedenými na internetovej stránke prevádzkovateľa.

2.8. Na jednu čipovú kartu je možné aktivovať viacej online skipasov, musia však mať rôznedátumy začiatku čerpania.

2.9. Použitie čipovej karty a online skipasu sa riadi aktuálnym prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa, ktorý je dostupný v kancelárii správy strediska PARK SNOW Donovaly a rovnako aj na internetovej stránke www.parksnow.sk.

2.10. Online skipas je platný len v termíne, ktorého začiatok čerpania si zvolil zákazník pri nákupe online skipasu – konkrétny deň pri nákupe denných dospelých, detských, študentských a hodinových skipasov alebo prvý čerpaný deň u viacdňových skipasov, pričom jeho platnosť končí uplynutím doby platnosti špecifikovanej v ods. 2.2.. Registrovaný zákazník má možnosť jedenkrát zmeniť dátum začiatku čerpania online skipasu najneskôr však 1 deň pred pôvodne zvoleným termínom. Zmenu začiatku čerpania uskutoční zákazník po prihlásení do svojho užívateľského konta na webovej stránke www.parksnow.sk v detailoch objednávky. Akonáhle zmena dátumu prebehne úspešne, obdrží zákazník e-mailom „Potvrdenie o zmene termínu“ a zákazník obdrží sms s novým číslom skipasu, staré číslo skipasu zaniká. Nevyčerpaním online skipasu v tomto konkrétnom termíne, bez toho aby zákazník zmenil dátum platnosti alebo odstúpil od kúpnej zmluvy podľa č l. 4. týchto obchodných podmienok, online skipas prepadá bez nároku na vrátenie jeho kúpnej ceny.

2.11. Prvým prechodom cez turniket je lístok znehodnotený a viazaný s osobou držiteľa, tým je neprenosný! Oprávnenosť nároku na zvýhodnené ceny online skipasov pre určité osoby(deti, študenti) je zákazník povinný na požiadanie pracovníka prevádzkovateľa kedykoľvek doložiť predložením platného dokladu, z ktorého je nárok na zaradenie do danej cenovej kategórie podľa typu osoby zrejmý (občiansky prekaz, preukaz poistenca, EURO<26, ISIC,ITIC a pod.). V prípade, že zákazník nie je schopný preukázať prevádzkovateľovi podľa vyššie spomenutých podmienok nárok na zvýhodnenú cenu online skipasu, je prevádzkovateľ oprávnený zákazníka z prepravy bez nároku na náhradu kúpnej ceny online skipasu vylúčiť.

2.12. Zakúpený online skipas sa aktivuje po prvom prechode cez turniket na jednej z lanových dráh prevádzkovateľa. Validácia (nabitie) čipovej karty trvá max. 20 minút odzaplatenia hodnoty skipasu. Po aktivácii online skipasu už nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť. Prípady vrátenia kúpnej ceny za skipas stanovuje prevádzkový poriadok.

2.13. Čipová karta slúži ako technický prostriedok na cestovný lístok, ktorý sa aktivuje spôsobom podľa č. 2, odst. 2.11 týchto obchodných podmienok. Do tohto momentu nie jejeho držiteľ oprávnený vykonať jazdu.

3. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Kúpna cena online skipasov zakúpených v internetovom obchode zodpovedá cenám uvedeným v štandardnom cenníku strediska PARK SNOW Donovaly, ktorý je dostupný na internetovej stránke www.parksnow.sk.

3.2. Cenu tovaru/služby zákazník uhradí predávajúcemu vždy bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty. Po uskutočnení platby je zákazník informovaný o jej úspešnom prevedení alebo neprevedení platby. Ak platba prebehla v poriadku, obdrží zákazník e-mailom „Potvrdenie nákupu“ s dokladom o úhrade a ďalej SMS s číslom skipasu. Doklad o úhrade je zároveň aj daňovým dokladom, ktorý je zákazník povinný uschovať pre prípadnú reklamáciu. Ak platba neprebehla úspešne, bude zákazník informovaný o chybe. Ak platba prebehla v poriadku a zákazník neobdrží sms s číslom zakúpeného skipasu, mal by bezodkladne kontaktovať technickú podporu online nákupu skipasov na tel.: 048/4199 881

3.3. Nákup prostredníctvom platobnej karty je možné realizovať kedykoľvek počas trvania zimnej sezóny v lyžiarskom stredisku počas funkčnosti systému.

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY O NÁKUPE ONLINE SKIPASU

4.1. Zákazník, ktorý zakúpi online skipas v internetovom obchode v lehote dlhšej ako 14 dní pred zahájením čerpania skipasu je oprávnený po dobu týchto 14 dní odstúpiť od kúpnej zmluvy a stornovať skipas bez udania dôvodu.

4.2. Pri zakúpení online skipasu v internetovom obchode v lehote kratšej ako 14 dní pred zahájením čerpania skipasu, je zákazník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a stornovať skipas, ale musí sa tak stať minimálne jeden deň pred začiatkom čerpania skipasu. Pri zmene dátumu začiatku čerpania skipasu sa predlžuje zákazníkovi lehota na stornovanie skipasu maximálne však na 14 dní odo dňa zakúpenia skipasu. Skipas s rovnakým dátumom zakúpenia a začiatkom platnosti nie je možné stornovať, keďže ide o využívanie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času poskytovaných v presne dohodnutom čase. Zákazník si je vedomý, že kúpou skipasu, ktorý je platný v deň jeho zakúpenia, stráca právo na odstúpenie od tejto zmluvy a potvrdzuje, že o tomto bol riadne poučený a uvedené jasne a zrozumiteľne vyplýva z tohto bodu 4.2..

4.3. Skipasy, ktoré neboli k vybranému dátumu začiatku čerpania využité, nie je možné spätne stornovať ani im predĺžiť platnosť a zákazník nemá nárok na vrátenie kúpnej ceny za tieto skipasy.

4.4. Ak zákazník použije na nákup skipasu poukážku s aktivačným kódom a záväzne potvrdí nákup, dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a vyčerpaniu aktivačného kódu. Aktivačný kód nie je možné po uplatnení spätne nahradiť, nie je teda možné takýto skipas stornovať.

4.5. Skipas zakúpený prostredníctvom online obchodu môže byť stornovaný online cez internetový obchod alebo písomne v listinnej podobe (v prípade zaslania odstúpenia od zmluvy písomne v listinnej podobe, táto musí byť doručená prevádzkovateľovi najneskôr deň pred dňom začiatku čerpania skipasu). Registrovaní užívatelia majú možnosť stornovať skipas po prihlásení do svojho účtu na webovej stránke prevádzkovateľa v detailoch objednávkyalebo cez kontaktný formulár uvedený v odstavci 4.6. týchto obchodných podmienok.Neregistrovaní užívatelia majú možnosť stornovať skipas cez kontaktný formulár uvedený v odstavci 4.6. týchto obchodných podmienok. Za predpokladu splnenia odstavcov 4.1 a 4.2.týchto obchodných podmienok bude zákazníkovi pripísaná hotovosť späť na bankový účet, z ktorého boli skipasy zakúpené a to do 14 dní od zadania storna.

4.6. Pre stornovanie skipasov vyplňte kontaktný formulár, ktorý nájdete na našej stránke v sekcii „na stiahnutie“. V prípade vyplnenia správnych údajov bude zákazník informovaný o úspešnom stornovaní skipasu a obdrží e-mailom „Potvrdenie o storne“. V prípade vyplnenia nesprávnych údajov, je zákazník informovaný o chybe a musí sa vrátiť o krok späť. Storno je nevratný proces.

5. UPLATŇOVANIE A VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ, SŤAŽNOSTÍ A PODNETOV

5.1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má skipas pri jeho zakúpení zákazníkom, t.j. ak nezodpovedá údajom uvedeným v objednávke. Zákazník je povinný skontrolovať si požadované údaje pred záväzným potvrdením objednávky.

5.2. Na základe dôvodného oznámenia zákazníka o vadách skipasu si zákazník môže uplatniť nároky vyplývajúce z vád tovaru, za ktoré zodpovedá prevádzkovateľ. Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ je povinný odstrániť vady skipasu dodaním skipasu, ktorý bude zodpovedať údajom uvedeným v záväznej objednávke resp. v e-maily potvrdzujúcom zmenu dátumu začiatku čerpania skipasu podľa bodu 2.10. týchto obchodných podmienok. Ak nie jemožné odstrániť vadu dodaním skipasu zodpovedajúceho objednávke, je zákazník oprávnený požadovať od prevádzkovateľa zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

5.3. Zákazník je oprávnený zaslať prevádzkovateľovi aj podnet alebo sťažnosť na poskytované služby e-mailom a prevádzkovateľ bude uvedené riešiť priebežne a na zaslané podnety alebo sťažnosti e-mailom odpovedať v lehote najneskôr do 30 dní.

6. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Zákazník je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje osobné údaje žiadané systémom, a to meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo a mailovú adresu alebo obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo a mailovú adresu.

6.2. Zákazník vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom za účelom plnenia povinnosti prevádzkovateľa z kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe objednávky skipasu a spracovania týchto údajov v informačnom systéme, ktorý má podobu elektronickej evidencie prevádzkovateľa o zákazníkoch. Tento súhlas vydáva zákazník na dobu neurčitú.

6.3. Zákazník súhlasí s tým, aby mu prevádzkovateľ zasielal správy o činnosti prevádzkovateľa bez predchádzajúcej žiadosti zákazníka na zaslanie takýchto správ. Zákazník je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať.

6.4. Poskytnutie informácií podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení:

 • prevádzkovateľ: GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. so sídlom Prešovská 39, 821 02 Bratislava, telefónne číslo 00421-48/4199881 e-mail: info@parksnow.sk
 • účel spracúvania osobných údajov: plnenie povinnosti prevádzkovateľa z kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe týchto VOP a spracovania týchto údajov v informačnom systéme, ktorý má podobu elektronickej evidencie prevádzkovateľa o zákazníkoch
 • zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo a mailovú adresu,
 • doplňujúce informácie:
  • poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné,
  • osobné údaje je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať do doby, kým nedôjde k doručeniu
  • žiadosti zákazníka o likvidáciu alebo o blokáciu osobných údajov, inak po dobu trvania
  • potreby ich spracúvania,
  • osobné údaje nebudú poskytnuté alebo sprístupnené tretím osobám,
  • osobné údaje nebudú zverejnené,
  • nedôjde k prenosu osobných údajov do tretích krajín.

6.5. Zákazník ako dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odprevádzkovateľa:

1/ vyžadovať
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení; pri vydaní rozhodnutia podľa ods. 5 je oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, túto požiadavku zákazníka je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, túto požiadavku zákazníka je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie zákazníkovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, túto požiadavku zákazníka je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, túto požiadavku zákazníka je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, túto požiadavku zákazníka je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 • blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu, túto požiadavku zákazníka je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne. Právo zákazníka možno obmedziť len podľa písmena e) a f) tohto bodu 1/, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zákazníkovi, ako aj Úradu na ochranu osobných údajov.
2/ namietať
 • voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z.z.v platnom znení na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • voči poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013Z.z. v platnom znení na účely priameho marketingu,
 • voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g)zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené,
 • nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom preádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť, a o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje zákazníka v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Zákazník má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

6.6. V prípade, ak sa zákazník zaregistroval a vytvoril si svoje užívateľské meno a heslo, je povinný tieto uchovávať v bezpečí a neposkytovať ich tretej osobe. Prevázkovateľ nenesie zodpovednosť za následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím údajov, poskytnutím ich tretej osobe alebo nezabezpečením ich ochrany zo strany zákazníka.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Pokiaľ je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto tohto ustanovenia bude použité ustanovenie podľa príslušných právnych predpisov, ktoré je tomuto neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu najbližšie. Ostatné ustanovenia neplatnosti alebo neúčinnosti takéhoto ustanovenia nie sú dotknuté.

7.2. V otázkach týmito obchodnými podmienkami neupravených sa práva a povinnosti strán riadia príslušnými ustanovenia zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a občianskeho zákonníka v platnom znení.

7.3. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť alebo doplniť znenie týchto obchodných podmienok. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté za účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

7.3. Zákazník má právo si svoje práva a nároky uplatniť a riešiť aj mimosúdnym spôsobom a za týmto účelom podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zák. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ARS“). Subjekty ARS je možné nájsť na stránke http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitel skych-sporov/146987s, alebo www.mhsr.sk.

7.4. Zákazník môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index en.htm.

7.5. Zakúpením online skipasu zákazník bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok, ktorými je pri uzatváraní kúpnej zmluvy viazaný a zaškrtnutím políčka „súhlasím s obchodnými podmienkami“ v objednávkovom formulári online skipasov v internetovom obchode prevádzkovateľa vyjadruje s týmito obchodnými podmienkami výslovný súhlas.

7.6. Za platné a účinné je považované znenie obchodných podmienok, ktoré je ku dňu uzatvorenia konkrétnej kúpnej zmluvy v internetovom obchode k dispozícii na internetovej stránke prevádzkovateľa.
Infolinka: 048 / 419 9900, info@parksnow.sk
© Copyright PARK SNOW Donovaly. Všetky práva rezervované