• PARK SNOW CARD

Ochrana osobných údajov -
Súťaž s kartou

Držiteľ karty (súťažiaci) s PARK SNOW Card a PARK SNOW GOLD Card, udeľuje týmto súhlas s Nariadením EÚ č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, výslovne, slobodne a vážne spoločnosti INFO DONOVALY, s. r. o., v súlade týchto podmienok so spracovaním svojich osobných údajov, a to na účel zaevidovania držiteľa karty (súťažiaceho) a zaslania výhry. Rozsah osobných údajov, ktoré držiteľ karty (súťažiaci) ako dotknutá osoba týmto poskytuje je: (i) meno a priezvisko, (ii) telefonický kontakt a email, (iii) adresa trvalého bydliska. Údaje budú použité v písomnej evidencii spoločnosti INFO DONOVALY, s. r. o. Držiteľ karty (súťažiaci) sa zaväzuje zakliknúť na www.parksnowcard.sk súhlas s použitím vyššie uvedených osobných údajov na vyššie uvedený účel. Držiteľ karty (súťažiaci) berie na vedomie, že spracúvané osobné údaje môžu byť za účelom súťaženia poskytnuté tretím osobám – administrátorovi webovej stránky, s čím držiteľ karty (súťažiaci) bez výhrad súhlasí. Držiteľ karty (súťažiaci) berie na vedomie a udeľuje INFO DONOVALY, s . r. o. súhlas na spracovanie aj ďalších osobných údajov, ktoré poskytne držiteľ karty v súvislosti s vystavením, resp. použitím karty (PARK SNOW Card a PARK SNOW GOLD Card). Tento súhlas držiteľ karty (súťažiaci) ako dotknutá osoba udeľuje dobrovoľne, s platnosťou do 30.11.2018, za účelom vylosovania výhercov. Držiteľ karty, resp. súťažiaci môže ako dotknutá osoba kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie môže byť urobené v písomnej forme, musí byť podpísané, datované, musí v ňom byť presne identifikovaná osoba, ktorá súhlas odvoláva, kedy súhlas udelila a musí byť doručené adresu sídla spoločnosti INFO DONOVALY, s.r.o., Nám. sv. Antona Paduánskeho 136, 976 39 Donovaly alebo zaslaním na e-mailovú adresu: info@infodonovaly.sk. Držiteľ karty (súťažiaci) sa zaväzuje informovať INFO DONOVALY, s.r.o. o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Držiteľ karty (súťažiaci) zároveň výslovne vyhlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú úplné, správne a pravdivé. Držiteľ karty (súťažiaci) - dotknutá osoba má právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Všetky ostatné práva dotknutých osôb v zmysle Nariadenia EÚ sú uvedené v časti VOP - Ochrana osobných údajov, resp. zverejnené na webovej stránke www.parksnowcard.sk.