• VŠEOBECNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky PARK SNOW Card

Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre používanie karty PARK SNOW Card (ďalej len „Podmienky“) upravujú vydávanie a používanie kariet PARK SNOW Card (ďalej len „karta“) spoločnosťou INFO DONOVALY, s. r. o., ktorá je právnickou osobou, podnikateľom v zmysle Obchodného zákonníka, so sídlom Nám. sv. Antona Paduánskeho 136, Donovaly 976 39, jej zmluvnými partnermi a držiteľmi PARK SNOW Card, ktoré INFO DONOVALY, s. r. o. môže podľa potreby upraviť.

Článok I.
Definícia pojmov

 1. Držiteľom karty sa rozumie akákoľvek slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, ktorej bola vydaná Karta. Karta je neprenosná, vydaná na meno a priezvisko jej držiteľa a poskytnutie karty tretej osobe je zakázané.
 2. Ubytovacím zariadením sa rozumie budova, priestor alebo plocha, kde sa verejnosti za úhradu poskytuje prechodné ubytovanie a s ním spojené služby.
 3. Infocentrom sa rozumie:
  a) Infocentrum v lyžiarskom stredisku PARK SNOW Donovaly, ktoré prevádzkuje INFO DONOVALY, s. r. o.
 4. Kartou sa rozumejú všetky typy kariet PARK SNOW Card, ktoré vydalo distribučné miesto držiteľovi karty prostredníctvom elektronického systému Feratel – Gäste Card. Karta môže byť vydaná vo forme kartónovej kartičky veľkosti bankomatovej karty, alebo môže byť zaslaná do emailovej schránky držiteľa. V elektronickom systéme, cez ktorý bola karta vydaná, je nahraný súbor zliav/výhod za účelom výhodnejšej kúpy tovaru, alebo služieb partnerov (akceptačných miest) spoločnosti INFO DONOVALY, s. r. o. Kartu je možné využívať len u zmluvných partnerov a v určenom časovom období.
 5. Karta vizuálne obsahuje nasledovné údaje: meno a priezvisko držiteľa karty, dátum narodenia, čiarový kód, číslo kódu, unikátne číslo karty, platnosť karty, typ karty. Technické a administratívne zázemie spravuje spoločnosť INFO DONOVALY, s. r. o. Karta je platná ihneď po zadaní osobných údajov do systému a vytlačení osobných údajov na kartu.
 6. Akceptačným miestom sa rozumie zmluvný partner spoločnosti INFO DONOVALY, s. r. o., ktorý akceptuje kartu a u ktorého držiteľ karty môže využiť službu s dohodnutou zľavou/výhodou.
 7. Distribučným miestom sa rozumie zmluvný partner spoločnosti INFO DONOVALY, s. r. o., ktorý vydáva kartu. Výdajným miestom pre určitý druh karty je:
  a) ubytovacie zariadenie
  b) infocentrum (INFO DONOVALY, s. r. o.)
 8. Typy a opisy kariet:
  Kategória karty je uvedená na prednej strane karty:
  a) PARK SNOW (Mobile) Card (krátkodobý & dlhodobý pobyt - leto)
  Jej držiteľom je hosť, starší ako 3 roky, ktorý sa ubytuje v partnerských ubytovacích zariadeniach na 2 až 8 nocí v období od 1. 6. do 31. 10.. Karta je hosťovi vydaná na základe požiadania na recepcii, resp. vopred zaslanej záväznej objednávky majiteľovi ubytovacieho zariadenia. Karta je vystavená na meno, s dátum narodenia a je neprenosná. Karta je držiteľovi aktivovaná v deň nástupu alebo nasledujúci deň po dni nástupu hosťa na pobyt. Kartu vystavuje len partnerské ubytovacie zariadenie. Platná je počas pobytu hosťa a je pre hosťa bezplatná.
  b) PARK SNOW (Mobile) GOLD Card je karta, ktorej držiteľom je hosť/návštevník strediska, ktorý si kartu zakúpi v miestnom infocentre alebo online na www.parksnowcard.sk. Karta je vystavená na meno, s dátum narodenia a je neprenosná. Platná je od 1. 6. do 31. 10. a jej cena je 9,90€ (vrátane DPH).
  c) PARK SNOW(Mobile) Card (krátkodobý, resp. dlhodobý pobyt – zima)
  Jej držiteľom je hosť, starší ako 6 rokov, ktorý sa ubytuje v partnerských ubytovacích zariadeniach na 2 až 4 noci, resp. 5 až 8 nocí v období od 1. 12. do 31. 3.. Karta je hosťovi vydaná na základe požiadania na recepcii, resp. vopred zaslanej záväznej objednávky majiteľovi ubytovacieho zariadenia. Karta je vystavená na meno, s dátum narodenia a je neprenosná. Karta je držiteľovi aktivovaná v deň nástupu alebo nasledujúci deň po dni nástupu hosťa na pobyt. Platná je počas pobytu hosťa a jej cena je 2,90€ (vrátane DPH).
  d) PARK SNOW GOLD SEASON (Mobile) Card
  Jej držiteľom je hosť, starší ako 6 rokov, ktorý si zakúpi celosezónny skipas platný v lyžiarskej sezóne na Donovaloch. Karta je hosťovi vydaná na základe požiadania v kancelárii správy strediska (PARK SNOW, Pod Magurou 801, 976 39 Donovaly). Karta je vystavená na meno, s dátum narodenia a je neprenosná. Karta je držiteľovi aktivovaná v deň je vystavenia.
  e) Sprievodca PARK SNOW Card
  Je informačný materiál v elektronickej, prípadne tlačenej forme a dostupná na www.parksnowcard.sk. Obsahom brožúry je zoznam partnerov (akceptačných miest), s názvom služby, výškou zľavy, frekvenciou jej využitia, prevádzkovou dobou, adresou a telefonickým kontaktom.

Článok II.
Práva a povinnosti akceptačného miesta

 1. Akceptačné miesto je povinné poskytnúť držiteľovi karty zmluvne dohodnutú zľavu, ak sa preukázal platnou kartou a platným preukazom totožnosti.
 2. Akceptačné miesto je povinné registrovať držiteľa karty, resp. využitie služby v systéme produktu.
 3. Akceptačné miesto má právo na získanie osobných údajov z karty od jej držiteľa.
 4. Akceptačné miesto má právo na zadržanie karty, v prípade zistenia, že kartu používa neoprávnená osoba. Obsluhujúci personál akceptačného miesta má právo zadržať túto kartu bez náhrady jej neoprávnenému držiteľovi a doručí zadržanú kartu spoločnosti INFO DONOVALY, s. r. o. za účelom jej zablokovania.
 5. Akceptačné miesto má právo žiadať od držiteľa karty objednanie služby v dostatočnom časovom predstihu, resp. má právo odmietnuť poskytnutie samotnej služby z dôvodu plnej kapacity ubytovacieho zariadenia alebo prevádzkovej služby inými hosťami, resp. z dôvodu prevádzkových a technických dôvodov.
 6. Akceptačné miesto má právo vyžadovať od držiteľov karty pred poskytnutím služby a počas poskytovania služby akceptovanie platného prevádzkového poriadku akceptačného miesta.
 7. Akceptačné miesto je povinné označiť prevádzku nálepkou s označením, že je akceptačným miestom karty.
 8. Akceptačné miesto nemá právo vydávať karty.
 9. Akceptačné miesto má právo na zmenu prevádzkového času.
 10. Akceptačné miesto ručí za prípadné škody spôsobené nekvalitným poskytnutím služby.
 11. Akceptačné miesto nemá povinnosť poskytnúť držiteľovi karty náhradný termín využitia služby v prípade nedostupnosti služby, z dôvodu výpadku elektrickej energie, údržby, nepriaznivých poveternostných podmienok, vyššej moci, a pod.

Článok III.
Práva a povinnosti distribučného miesta

 1. Distribučné miesto má povinnosť vystaviť (aktivovať) typ karty v zmysle článku I. odseku 8 týchto podmienok.
 2. Distribučné miesto má právo získavať, spracúvať a archivovať osobné údaje od držiteľa za účelom vystavenia karty.
 3. Distribučné miesto má právo vystaviť (aktivovať) kartu len svojim ubytovaným hosťom.
 4. Distribučné miesto nemá právo na vystavenie duplicitnej karty pre hosťa v prípade straty alebo poškodenia pôvodnej karty.
 5. Distribučné miesto je povinné označiť svoju prevádzku nálepkou s označením, že je distribučným miestom karty.

Článok IV.
Práva a povinnosti držiteľa karty

 1. Držiteľ karty - PARK SNOW Card, resp. žiadateľ o jej vydanie, udeľuje týmto súhlas s Nariadením EÚ č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, výslovne, slobodne a vážne subjektom uvedeným v čl. I. ods. 2, 3, 6 a 7 (ubytovacie zariadenie, infocentrum, akceptačné miesto a distribučné miesto) v súlade týchto podmienok so spracovaním svojich osobných údajov, a to na účel poskytnutia zliav, ktoré vyplývajú z držby predmetnej karty. Rozsah osobných údajov, ktoré držiteľ karty ako dotknutá osoba týmto poskytuje je: (i) titul, meno a priezvisko, (ii) dátum narodenia, (iii) adresa trvalého bydliska, (iv) pohlavie, (v) email. Údaje budú použité vo vlastnom informačnom systéme Feratel – Gäste Card prevádzkovateľa za účelom poskytnutia požadovaných služieb a nutnej archivácie. Žiadateľ o vydanie karty sa zaväzuje za účelom prevzatia predmetnej karty podpísať preberací protokol. Držiteľ karty, resp. žiadateľ o jej vydanie berie na vedomie, že spracúvané osobné údaje môžu byť za účelom vystavenia, resp. použitia zľavovej/ zákazníckej karty poskytnuté tretím osobám – akceptačným miestam, ubytovacím zariadeniam, resp. respektíve prevádzkovateľom iných súvisiacich služieb, administrátorovi informačného systému, s čím žiadateľ/držiteľ karty bez výhrad súhlasí. Držiteľ karty, resp. žiadateľ o jej vydanie berie na vedomie a udeľuje správcovi systému súhlas na spracovanie aj ďalších osobných údajov, ktoré poskytne držiteľ karty v súvislosti s vystavením, resp. použitím zľavovej/zákazníckej karty. Tento súhlas držiteľ karty ako dotknutá osoba udeľuje dobrovoľne, na dobu platnosti jednej sezóny (letná, zimná), za účelom spracovania koncových štatistík informačného systému. Držiteľ karty, resp. žiadateľ o jej vydanie môže ako dotknutá osoba kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie môže byť urobené tým istým spôsobom ako bol tento súhlas udelený, a teda v písomnej forme, musí byť podpísané, datované, musí v ňom byť presne identifikovaná osoba, ktorá súhlas odvoláva, kedy súhlas udelila a musí byť doručené adresu sídla spoločnosti INFO DONOVALY, s. r. o., Nám. sv. Antona Paduánskeho 136, 976 39 Donovaly alebo zaslaním na e-mailovú adresu: info@infodonovaly.sk. Držiteľ karty, resp. žiadateľ o jej vydanie sa zaväzuje informovať prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť INFO DONOVALY, s. r. o. o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Držiteľ karty zároveň výslovne vyhlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú úplné, správne a pravdivé. Dotknutá osoba má právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Všetky ostatné práva dotknutých osôb v zmysle Nariadenia EÚ sú uvedené v časti VOP - Ochrana osobných údajov, resp. zverejnené na webovej stránke www.parksnowcard.sk (v časti – ochrana osobných údajov a obchodné podmienky). Držiteľ karty má právo využívať všetky výhody poskytnuté akceptačnými miestami, ktoré sú uvedené v Sprievodcovi PARK SNOW Card.
 2. Držiteľ karty nemá právo meniť daný zoznam služieb, resp. akceptačným miest, ktoré sú zaradené k určitému typu karty.
 3. Držiteľ karty je povinný uhradiť distribučnému miestu poplatok za kartu vo výške uvedený v článku I., bod 8.
 4. Držiteľ karty je povinný akceptovať prevádzkový čas a prevádzkový poriadok akceptačného a distribučného miesta.
 5. Držiteľ karty je povinný preukázať sa pri využití zľavy platnou kartou a platným preukazom totožnosti.
 6. Držiteľ karty má právo byť držiteľom len jedného typu karty uvedenej v čl. I. odseku 8 týchto podmienok.
 7. Držiteľ karty má právo uplatňovať si náhradu škody spôsobenú zmluvným partnerom spoločnosti INFO DONOVALY, s. r. o. (akceptačné miesto, distribučné miesto) vyplývajúcu z nedostatočného poskytnutia služby a podmienok priamo u poskytovateľa tejto služby, teda distribučného alebo akceptačného miesta.
 8. Držiteľ karty je povinný akceptovať zmenu rozsahu, spôsobu, výšky a miesta poskytnutých zliav v prípade ukončenia zmluvnej spolupráce s niektorým z akceptačných miest karty.
 9. Držiteľ je povinný zabezpečiť, aby kartu používal len oprávnený držiteľ karty. Kartu je oprávnená používať výlučne osoba, na meno ktorej bola karta vydaná.
 10. Držiteľ karty a je povinný chrániť kartu pred mechanickým, chemickým alebo iným poškodením, pôsobením magnetického poľa a pred jej stratením.
 11. Držiteľ karty nemá právo na náhradu služby v prípade jej výpadku počas platnosti karty.
 12. Držiteľ karty má povinnosť akceptovať zmenu údajov uvedených v Sprievodcovi PARK SNOW Card.
 13. V prípade poškodenia karty držiteľ karty bezodkladne oznámi túto skutočnosť v distribučných miestach alebo u spoločnosti INFO DONOVALY, s. r. o.. Držiteľ karty je povinný predložiť spolu s poškodenou kartou aj preukaz totožnosti osoby, na meno ktorej bola karta vydaná.

Článok V.
Práva a povinnosti INFO DONOVALY, s. r. o.

 1. INFO DONOVALY, s. r. o. má právo na kontrolu distribučných a akceptačných miest za účelom kontroly kvality poskytovaných služieb.
 2. INFO DONOVALY, s. r. o. nezodpovedá za prípadné škody spôsobené držiteľovi karty, ktoré vznikli počas poskytovania zľavnenej služby akceptačným miestom alebo pri vydaní karty distribučným miestom.
 3. INFO DONOVALY, s. r. o. má právo vydávať duplikát karty v prípade straty alebo poškodenia pôvodnej karty. Cena duplikátu karty je 4,90 EUR vrátane DPH.
 4. INFO DONOVALY, s. r. o. má právo na zablokovanie karty v prípade jej zneužívania.
 5. INFO DONOVALY, s. r. o. nemá povinnosť finančnej náhrady voči držiteľovi karty v prípade znemožnenia využitia služieb akceptačného miesta držiteľom karty z dôvodu nedostupnosti tejto služby počas platnosti karty.

Článok VI.
Doba platnosti

 1. Doba platnosti každej karty je určená v článku I. odseku 8 týchto podmienok.
 2. Držiteľ karty sa prevzatím karty bez výhrad súhlasí s obsahom týchto Všeobecných obchodných podmienok PARK SNOW Card a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Článok VII.
Zrušenie karty a zodpovednosť držiteľa karty

 1. INFO DONOVALY, s. r. o. zruší kartu v prípade, že držiteľ karty kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu písomne požiada o takéto zrušenie a priloží príslušnú kartu k takejto žiadosti, ktorú doručí osobne, alebo poštou doporučene, kuriérom, pričom kartu najskôr znehodnotí prestrihnutím. Držiteľ karty už nebude zodpovedať za poskytnuté služby realizované danou kartou, a to od času, kedy distribučné miesto alebo INFO DONOVALY, s. r. o. preukázateľne obdrží príslušnú kartu.
 2. INFO DONOVALY, s.r.o. môže kedykoľvek požadovať vrátenie všetkých kariet, prípadne zrušiť alebo zablokovať všetky karty, alebo odmietnuť kartu vystaviť, vymeniť alebo obnoviť, a to najmä v prípade, že držiteľ karty riadne a včas neplní svoje povinnosti uvedené v týchto podmienkach.
 3. Žiadosť o vrátenie alebo zrušenie či pozastavenie nemá vplyv na zodpovednosť držiteľa karty v súvislosti s používaním karty pred skutočným vrátením príslušnej karty spoločnosti INFO DONOVALY, s. r. o.
 4. V prípade straty, krádeže alebo neoprávneného použitia karty, alebo ak sa karta nachádza u inej u osoby ako je držiteľa karty, je držiteľ karty povinný bezodkladne túto skutočnosť písomne oznámiť spoločnosti INFO DONOVALY, s. r. o. a to osobne, poštou, kuriérom, e-mailom alebo faxom. Oznámenie je nutné vykonať na adresu alebo faxové číslo: INFO DONOVALY, s. r. o., Nám. Sv. Antona Paduánskeho 136, Donovaly 976 39.. Pri oznámení je nutné uviesť celé číslo karty.
 5. V prípade straty, krádeže alebo neoprávneného použitia karty je držiteľ karty povinný nahradiť škodu, ktorá v súvislosti so stratou, krádežou alebo neoprávneným použitím karty vznikne subjektom uvedeným v čl. I. ods. 2, 3, 6 a 7 týchto podmienok.

Článok VIII.
Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť INFO DONOVALY, s. r. o. a distribučné miesta sú oprávnené spracúvať údaje o držiteľovi karty uvedené pri vystavení karty a podpísaní preberacieho protokolu ako aj údaje o využitých službách a poskytnutých zľavách na základe karty, ktoré môže spoločnosť INFO DONOVALY, s. r. o. získavať, a to na nasledovné účely:
  a) za účelom zhotovenia kariet, plnenia zmluvy a uplatňovania práva kontroly spoločnosti INFO DONOVALY, s. r. o.,
  b) za účelom zisťovania správania sa zákazníkov na trhu s cieľom skvalitniť a rozšíriť ponuku služieb zo strany spoločnosti INFO DONOVALY, s. r. o. a akceptačných miest.
 2. Spoločnosť INFO DONOVALY, s. r. o. je oprávnená sama alebo prostredníctvom sprostredkovateľa najmä zaznamenávať údaje do elektronickej formy, údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávať, zhromažďovať, usporadúvať, vyhľadávať, prehľadávať, využívať, kombinovať, preskupovať, a v prípade potreby údaje poskytovať a sprístupňovať iným sprostredkovateľom a osobám v nevyhnutnom rozsahu, najmä za účelom výroby kariet.
 3. Držiteľ karty bezodkladne informuje spoločnosť INFO DONOVALY, s. r. o. alebo distribučné miesto o akýchkoľvek zmenách akýchkoľvek relevantných údajov poskytnutých spoločnosti INFO DONOVALY, s. r. o. alebo distribučnému miestu.

Článok IX.
Zánik zmluvného vzťahu

 1. Zmluvný vzťah sa končí:
  a) dohodou účastníkov,
  b) okamžitým skončením, v prípade, že držiteľ karty porušuje akúkoľvek povinnosť ustanovenú v týchto podmienkach s účinnosťou od vydania rozhodnutia spoločnosťou INFO DONOVALY, s. r. o. o okamžitom skončení zmluvného vzťahu,
  c) zničením karty,
  d) uplynutím doby, na ktorú bola karta vydaná v zmysle týchto podmienok.

Článok X.
Doručovanie

 1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi sa doručujú:
  a) poštou,
  b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky,
  c) osobne.
 2. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi sa doručujú doporučene na adresu sídla účastníka uvedenú zmluve. Držiteľ karty je povinný oznámiť INFO DONOVALY, s.r.o. každú zmenu svojho sídla podľa zásad uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny sídla.
 3. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v zmluve, považuje sa písomnosť po troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú.
 4. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v zmluve, a táto nie je zhodná s jeho adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielateľ povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 3. tohto článku.
 5. Spoločnosť INFO DONOVALY, s. r. o. je oprávnená doručovať aj prostredníctvom zverejnenia na adrese http://www.parksnow.sk.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

 1. Spoločnosť INFO DONOVALY, s. r. o. je oprávnená kedykoľvek zmeniť a doplniť tieto podmienky. Zmena podmienok je platná, účinná a tým záväzná pre obe zmluvné strany, pokiaľ nie je uvedený neskorší dátum, prvým pracovným dňom nasledujúcom po dni, kedy bola držiteľovi karty oznámená zmena podmienok prostredníctvom zverejnenia na adrese http://www.parksnow.sk.
 2. Použite ktorejkoľvek karty vydanej pre držiteľa po účinnosti zmeny podmienok znamená súhlas držiteľa karty so zmenou podmienok. Pokiaľ držiteľ karty nesúhlasí so zmenou podmienok bude postupovať podľa článku VII týchto podmienok.
 3. Spoločnosť INFO DONOVALY, s. r. o. nezodpovedá držiteľovi karty za neplnenie záväzkov podľa zmluvy v nasledovných prípadoch:
  a) došlo k oneskoreniu, zabráneniu, zásahu, obmedzeniu alebo zamedzeniu ich plnenia akoukoľvek okolnosťou, ktorá je mimo takej kontroly spoločnosti INFO DONOVALY, s. r. o. alebo akceptačného miesta, jej zástupcov alebo dodávateľov, ktorá sa od nich môže spravodlivo požadovať;
  b) na základe dodržiavania akéhokoľvek zákona, predpisu alebo nariadenia alebo akéhokoľvek príkazu, požiadavky alebo žiadosti akéhokoľvek miestneho alebo iného orgánu alebo zastupiteľstva.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto zmluvou, ako aj záväzkové vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bez použitia kolíznych noriem.
 5. Prípadná neplatnosť niektorej časti týchto podmienok nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní.
 6. Všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť INFO DONOVALY, s. r. o., so sídlom Nám. sv. Antona Paduánskeho 136, Donovaly 976 39, IČO: 36 629 731, zapísaná v OR vedenom OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 9660/S a spoločnosti zastupujúce akceptačné miesta a nadobúdajú platnosť dňa 1. 6. 2021.

INFO DONOVALY, s.r.o.