• Biely kódex

Každý návštevník má povinnosť oboznámiť sa s týmito pravidlami – „Bielym kódexom“. Kúpou skipassu alebo použitím prepravného zariadenia alebo vstupom do areálu strediska sa každý návštevník zaväzuje tieto pravidlá dodržiavať.

 • OHĽADUPLNOSŤ NAVZÁJOM – Každý návštevník sa musí v areáli strediska, najmä na trati, správať tak, aby neohrozil iného návštevníka a nespôsobil mu škodu.
 • PRIMERANÁ RÝCHLOSŤ – Každý návštevník musí jazdiť na zjazdovej trati rýchlosťou a spôsobom zodpovedajúcim svojim schopnostiam, podmienkam a počasiu.
 • VOĽBA SMERU A ZODPOVEDNOSŤ – Lyžiar jazdiaci vzadu musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.
 • PREDCHÁDZANIE – Predchádzať je možné zľava aj sprava, ale vždy s takým odstupom, aby bolo možné zareagovať na pohyb predchádzaného.
 • PRECHÁDZANIE SVAHU – Každý, kto vchádza na zjazdovú trať alebo ju prechádza, musí sledovať všetko pod sebou i nad sebou, aby zabránil možnej kolízii.
 • ZASTAVENIE – Návštevník môže zastaviť a stáť iba na miestach, kde je dobre viditeľný a kde nebráni ostatným v riadnom užívaní trate. Zastaviť a stáť sa môže iba na okraji zjazdovej trate.
 • PEŠÍ POHYB PO TRATI – Pešo sa môže pohybovať iba po okrajoch zjazdoviek, so zvláštnou opatrnosťou v miestach so zhoršenou viditeľnosťou. To isté platí aj pre zostupovanie.
 • REŠPEKTOVANIE ZNAČENIA – Každý musí rešpektovať všetky značenia umiestnené na zjazdových tratiach.
 • PRÍPAD NEHODY – Povinnosťou každého návštevníka je poskytnúť v prípade potreby prvú pomoc.
 • IDENTIFIKÁCIA – Každý účastník a aj svedok nehody, je povinný poskytnúť horskej službe alebo pracovníkom strediska základné údaje o svojej osobe.
 • BEZPEČNOSŤ – Označené zjazdové trate sú upravované okrem „freeridových“ zón. Každý návštevník používa trate na vlastné riziko a pred použitím musí zvážiť svoje schopnosti vzhľadom na stav tratí, počasie a ich priepustnosť.
 • SKIPASS - Každý návštevník je povinný používať prepravné zariadenia len s platným skipassom a pred nastúpením na prepravné zariadenie je povinný na výzvu pracovníka strediska alebo inej osoby poverenej výkonom kontroly sa ním preukázať. Za platný sa považuje skipass, ktorého doba platnosti neuplynula a pre ktorý návštevník spĺňa všetky požadované podmienky. V prípade, ak bol skipass vydaný na meno, je neprenosný a je ho oprávnená používať výlučne len osoba, na meno ktorej bol vydaný.
 • ZÁKAZ – zakázané je využívať zjazdové trate osobami bez lyží alebo snowboardu, s domácimi zvieratami, za účelom sánkovania, na štvorkolke alebo skútri, skialpinisti môžu využívať zjazdové trate v čase medzi 13.00 hod. do 16.00 hod. a to len po okraji a smú ísť za sebou, nie vedľa seba,

PRI PORUŠENÍ TÝCHTO PRAVIDIEL MOŽE BYŤ NÁVŠTEVNÍKOVI ODOBRATÝ SKIPASS A BUDE VYKÁZANÝ ZO STREDISKA ! ! !