Ochrana osobnch dajov

Zkaznk, resp. zujemca o ubytovanie (kpu tovaru alebo vstupeniek), elektronickm vyplnenm a potvrdenm rezervanho formulra udeuje sprvcovi systmu prevdzkovateovi (INFO DONOVALY, s.r.o., Nm. sv. Antona Padunskeho 136, 976 39 Donovaly) v slade s Nariadenm E . 679/2016 o ochrane fyzickch osb pri spracvan osobnch dajov a o vonom pohybe takchto dajov, resp. zkona . 18/2018 Z.z. o ochrane osobnch dajov vslovn, slobodn a vny shlas so spracovanm osobnch dajov, ktor uviedol vo formulri, a to na el zabezpeenia zvolenho ubytovania pre zujemcu o ubytovanie (kpu tovaru alebo vstupeniek) ako dotknut osobu. Rozsah osobnch dajov, ktor zkaznk, resp. zujemca o ubytovanie (kpu tovaru alebo vstupeniek) ako dotknut osoba tmto poskytuje je: (i) titul, meno a priezvisko, (ii) adresa trvalho bydliska, (iii) krajina, (iv) e-mailov adresa (v) telefnne slo. daje bud pouit vo vlastnom informanom systme Feratel Deskline prevdzkovatea za elom poskytnutia poadovanch sluieb a nutnej zkonom vyadovanej archivcie.

Zkaznk, resp. zujemca o ubytovanie (kpu tovaru alebo vstupeniek) zrove shlas s pouitm osobnch dajov za elom marketingovch sluieb vrtane profilovania so zasielanm obchodnch informci zo strany spolonosti prevdzkovatea, a to vlune v slade s uvedenm elom. Zkaznk me tento shlas odmietnu nezakrtnutm polka: no, chcem rezervovan ubytovanie po mojom odchode ohodnoti, no chcem dosta newsletter destincie, resp. no, informujte ma naalej o novinkch a akcich v regine resp. uvedenm jednoduchej poznmky v objednvke Nezasiela obchodn informcie.

Zkaznk, resp. zujemca o ubytovanie (kpu tovaru alebo vstupeniek) berie na vedomie, e spracvan osobn daje mu by za elom poskytnutia nm poadovanch sluieb poskytnut tretm osobm poskytovateom ubytovacch sluieb, resp. inch svisiacich sluieb, poskytovateom zliav, administrtorovi informanho systmu, s m bez vhrad shlas. Tento shlas zkaznk, resp. zujemca o ubytovanie (kpu tovaru alebo vstupeniek) ako dotknut osoba udeuje dobrovone, na dobu platnosti jednho roka za elom spracovania tatistickch dajov z informanho systmu Feratel - Deskline. Zkaznk, resp. zujemca o ubytovanie (kpu tovaru alebo vstupeniek) me ako dotknut osoba kedykovek tento shlas odvola. Odvolanie me by uroben v psomnej forme, mus by podpsan, datovan, mus v om by presne identifikovan osoba, ktor shlas odvolva, kedy shlas udelila a mus by doruen na adresu sdla spolonosti INFO DONOVALY, s.r.o., Nm. sv. Antona Padunskeho 136, 976 39 Donovaly alebo na e-mailov adresu: info@infodonovaly.sk. Zkaznk, resp. zujemca o ubytovanie (kpu tovaru alebo vstupeniek) sa zavzuje informova prevdzkovatea, ktorm je spolonos INFO DONOVALY, s.r.o. o akejkovek zmene svojich osobnch dajov bez zbytonho odkladu. Zkaznk, resp. zujemca o ubytovanie (kpu tovaru alebo vstupeniek) zrove vslovne vyhlasuje, e nm poskytnut osobn daje s pln, sprvne a pravdiv.

Dotknut osoba m prvo poda nvrh na konanie o ochrane osobnch dajov - sanos na rad na ochranu osobnch dajov, Hranin 12, 820 07 Bratislava 27. Vetky ostatn prva dotknutch osb v zmysle Nariadenia E ako aj bliie informcie o spracovan osobnch dajov s uveden v asti VOP - Ochrana osobnch dajov.
Infolinka: 048 / 419 9900, info@parksnow.sk
© Copyright PARK SNOW Donovaly. Všetky práva rezervované