Ochrana osobných údajov

Zákazník, resp. záujemca o ubytovanie (kúpu tovaru alebo vstupeniek), elektronickým vyplnením a potvrdením rezervačného formulára udeľuje správcovi systému – prevádzkovateľovi (INFO DONOVALY, s.r.o., Nám. sv. Antona Paduánskeho 136, 976 39 Donovaly) v súlade s Nariadením EÚ č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov výslovný, slobodný a vážny súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré uviedol vo formulári, a to na účel zabezpečenia zvoleného ubytovania pre záujemcu o ubytovanie (kúpu tovaru alebo vstupeniek) ako dotknutú osobu. Rozsah osobných údajov, ktoré zákazník, resp. záujemca o ubytovanie (kúpu tovaru alebo vstupeniek) ako dotknutá osoba týmto poskytuje je: (i) titul, meno a priezvisko, (ii) adresa trvalého bydliska, (iii) krajina, (iv) e-mailová adresa (v) telefónne číslo. Údaje budú použité vo vlastnom informačnom systéme Feratel – Deskline prevádzkovateľa za účelom poskytnutia požadovaných služieb a nutnej zákonom vyžadovanej archivácie.

Zákazník, resp. záujemca o ubytovanie (kúpu tovaru alebo vstupeniek) zároveň súhlasí s použitím osobných údajov za účelom marketingových služieb vrátane profilovania so zasielaním obchodných informácií zo strany spoločnosti prevádzkovateľa, a to výlučne v súlade s uvedeným účelom. Zákazník môže tento súhlas odmietnuť nezaškrtnutím políčka: „áno, chcem rezervované ubytovanie po mojom odchode ohodnotiť“, „áno chcem dostať newsletter destinácie“, resp. „áno, informujte ma naďalej o novinkách a akciách v regióne“ – resp. uvedením jednoduchej poznámky v objednávke „Nezasielať obchodné informácie“.

Zákazník, resp. záujemca o ubytovanie (kúpu tovaru alebo vstupeniek) berie na vedomie, že spracúvané osobné údaje môžu byť za účelom poskytnutia ním požadovaných služieb poskytnuté tretím osobám – poskytovateľom ubytovacích služieb, resp. iných súvisiacich služieb, poskytovateľom zliav, administrátorovi informačného systému, s čím bez výhrad súhlasí. Tento súhlas zákazník, resp. záujemca o ubytovanie (kúpu tovaru alebo vstupeniek) ako dotknutá osoba udeľuje dobrovoľne, na dobu platnosti jedného roka za účelom spracovania štatistických údajov z informačného systému Feratel - Deskline. Zákazník, resp. záujemca o ubytovanie (kúpu tovaru alebo vstupeniek) môže ako dotknutá osoba kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie môže byť urobené v písomnej forme, musí byť podpísané, datované, musí v ňom byť presne identifikovaná osoba, ktorá súhlas odvoláva, kedy súhlas udelila a musí byť doručené na adresu sídla spoločnosti INFO DONOVALY, s.r.o., Nám. sv. Antona Paduánskeho 136, 976 39 Donovaly alebo na e-mailovú adresu: info@infodonovaly.sk. Zákazník, resp. záujemca o ubytovanie (kúpu tovaru alebo vstupeniek) sa zaväzuje informovať prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť INFO DONOVALY, s.r.o. o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Zákazník, resp. záujemca o ubytovanie (kúpu tovaru alebo vstupeniek) zároveň výslovne vyhlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú úplné, správne a pravdivé.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov - sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Všetky ostatné práva dotknutých osôb v zmysle Nariadenia EÚ ako aj bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené v časti VOP - Ochrana osobných údajov.

Infolinka: 048 / 419 9900, info@parksnow.sk
© Copyright PARK SNOW Donovaly. Všetky práva rezervované